آنچه باید بدانیم

شکل داروئی

قرص در قوطی های 25 عددی و جعبه های 30 عددی بيليستر

دسته داروئی

ملين- مسهل

 مواد موثره

قرص سی لاكس دارای 600 ميلی گرم برگ سنا Cassia obovata (معادل 15 ميلی گرم سنوزيد B) و 3 ميلی گرم اسانس رازيانه Foeniculum vulgare می باشد. درتركيبات شيميايی برگ های سنا مهمترين موادموثره ، گلوكزيدهای آنتراكينونی قابل تبلوری بنام سنوزيدهای A و B می باشند. بر اثر هيدروليز آنها دو ملكول گلوكز و آگليكونهائی بنام های سنی دين A و B یا (Senidin A and B ) که از دو واحد (rhein) رئين تشكيل يافته اند توليد می شوند . سنوزيدهای C و D نيز بمقدار كمتری وجود دارند كه آگليكونهای آنها از يك مولكول رئين و يك مولكول آلو- امودين تشكيل شده است. بعلاوه در برگهای سنا مواد معدنی , موسيلاژ و پيگمانهاي فلاوونی مانند كامفرول و ايزورامنتول وجود دارد.

مكانيسم اثر

آگليکون های آزاد که به طور طبيعی در ترکيب سنا وجود دارند و يا پس از هضم به وسيله شيره معده از هيدروليز گليکوزيدها حاصل می شوند در روده کوچک جذب می شوند . بتاگلوکوزيدها در روده کوچک هيدروليز نشده و جذب نيز نمی شوند. ولی پس از رسيدن به ناحيه کولون توسط آنزيم بتاگلوکوزيداز و آنزيمهای فلور روده هيدروليز شده و آنتراکينونهای حاصله احياء می گردند . بنابراين اشکال فعال ترکيباتی مانند آنترانول و آنترون می باشند که در ناحيه کولون تشکيل می يابند . اين موضوع علت تاخير تاثير دارو ( 6-12 ساعت ) را پس از تجويز روشن می سازد . اشکال فعال در ناحيه کولون با افزايش ترشحات موکوزی و حرکات دودی خاصيت ملينی خود را اعمال می کند . آنتراکينونهای آزاد جذب شده در روده کوچک از طريق کليه دفع شده و باعث رنگين شدن ادرار می گردند . همچنين اين ترکيبات می توانند وارد شير مادران ، بزاق و صفرا بشوند .

خواص درمانی

قرص C-Lax داراي اثرات قاطع ملين و مسهل است و برای رفع يبوست های ناشی از ضعف اعمال روده بزرگ بكار ميرود. قرص C-Lax با كمك در تخليه روده از تنبلی آن جلوگيری می نمايد.

دستور مصرف

بزرگسالان و کودکان بالاتر از 10 سال بعنوان ملين 1 تا 2 قرص و بعنوان مسهل 2 تا 3 قرص قبل از خواب با مقدار کافی آب ميل شود . در کودکان زير 10 سال طبق دستور پزشک .

موارد منع مصرف

قرص C-Lax مانند ساير داروهای ملين در آپانديسيت يا وجود نشانه های آن , خونريزی ركتوم با علت نامشخص , نفريت , هموروئيد و انسداد روده ، و در سه ماهه اول حاملگی و دوران شيردهی نبايد مصرف شود.

نکات قابل توجه

قرص C-Lax داروئی اختصاصا گياهی است كه از گياه سنا Cassia obovata تهيه شده و مصرف آن بعنوان ملين و مسهل از ساليان قبل توصيه شده است. از اين گياه اسپسياليته های متعددی در اروپا و ساير نقاط دنيا تهيه و مصرف می شود كه بعنوان نمونه می توان از Pursennid , Floripuranدر آلمان و Nytilax , Glaysennid , Relialax و Nature'sRemedy در امريكا و Affinex , Arthrita و Baby-lax در فرانسه نام برد.

References:

1-British Herbal Pharmacopoeia, (1989), 51-52.

2-Remingtons pharmaceutical sciences, (1990), 785-6.

3-Rynolds J.E.F.:Martindale, The Extra Pharmacopoeia, (1982), 1367-8.

4-Tyler E., Brady R., Robbers E.: Phamacognosy,Philadelphia , (1988), 57-68.

5-U.S.P.(2000). 6-Zargari A.:Medicinal Plans , (1991),Vol. 297-107

درباره گیاه سنا

 

+ نوشته شده در  دوشنبه ۱۹ بهمن۱۳۸۸ساعت 11:11  توسط کارشناسی بهداشت تبادکان |